Emprogage

Språk
AQAL-modell
AQAL (The Three metafor). © Ken Wilber 1995, 2000

Trädmetaforen

Ett av designkriterierna för Emprogage är metaformodellen Ken Wilbers Tree som heter AQAL (All Quadrants All Levels). Den yttre världen i modellen representeras av IT och ITS och den inre världen representeras av jag och WE. De fyra kvadranterna är de grundläggande perspektiven vid varje tillfälle, och för Emprogage är det hur världen både uppfattas och skapas.

En holistisk och icke-dualistisk världsbild

Trädmetaforen representerar en holistisk uppfattning om världen. Den beskriver hur vi förstår världen och förstår dess mönster.

Ken Wilbers AQAL-modell behåller komplexiteten i alla levande system, samtidigt som de förklarar olika funktioner som visas samtidigt i ett givet sammanhang.

Eftersom den beskriver en holistisk världsbild och inte minskar komplexiteten i ett system, ger det således ett alternativ till någon linjär modell eller världsuppfattning.

Trädmetaforen ger oss grundläggande olika antaganden om hur vi upplever världen, och den ger ett alternativ till maskinmetaforen som definierar det paradigm som för närvarande fasas ut.

En djupgående dialog från våra Emprogagers Stellan Nordahl och Jens Rinnelt om trädmetaforen är tillgänglig från deras FiDE-sändning, inspelad under Bäst för World live-sändning värd av Emprogage.