Emprogage

Cirkularitet, kretslopp och ekosystem

Cirkularitet, kretslopp och ekosystem

Sverige ser just nu Bäst i världen som det viktigaste måttet för framgång och för att kunna leda en global omställning. Vad händer om vi istället ställer oss frågan Vad är bäst FÖR världen? Hur skulle det styra strukturer, innovationer och företagande för att möta utmaningar inom hållbarhet, samhällsförändring och konkurrens?

Det finns en inneboende längtan att kunna göra val som är bäst för världen. När vi om tjugo år ser tillbaka på där vi befinner oss nu, kommer vi att skriva det som att vi var mitt i ett större paradigmskifte. Och det är våra val som skapar skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som erbjudande, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckligt med resurser och samarbete. Ett skifte som tar vårt paradigm från bäst i världen till bäst för världen.

Medvetna val är det som avsiktligt skapar framtiden. Genom att välja och därmed förmedla hopp och framtidstro ökar vi känslan av hopp, för oss själva, varandra och mänskligheten. Emprogage skapades just för att medvetna val designa och facilitera detta skifte.

Emprogage är ett syftesdrivet och självorganiserande bolag byggt av konsulter med ett gemensamt intresse – att verka för det som är bäst för världen. Vi har flera kompetenser inom Emprogage och i vårt stora nätverk, till exempel affärsutveckling, organisations- och samhällsdesign, projektledning, kommunikation och facilitering. Emprogage verkar för det som är bäst för världen genom att medvetet välja empati, proaktivitet och delaktighet.

Medvetandeutveckling i organisationer
En rörelse från silotänk, konkurrens, ett vi baserat på dem, och själv är bäste dräng till ett helhetstänk, samarbete, samskapande och ett nytt vi. I bilden ovan har vi dessutom lagts i hur förflyttningen av begreppet hållbarhet blir/utvecklas i takt med ökad medvetenhet.

Hur kopplar vi måste av integration och delaktighet till samhällsutveckling, planering och ett hållbart samhälle? Hur kan varje del bidra med sina kärnvärden för att möta staden och i samhället blir så bra som möjligt?

Emprogage driver och är engagerad i ett stort antal samhällsdanande sammanhang och projekt – tex Almedalsplattformen Ship of a New Story, Yrkeshögskoleutbildningar kring framtidens livsmedelssystem och grön omställning, tankesmedjor för cirkularitet och regenerativ ledarskap, dialogarenor, ledarskapsprogram, entreprenörsprogram, mfl utvecklingskoncept.

Stellan Nordahl modererar samtal i Almedalen
Stellan Nordahl modererar samtal i Almedalen. Ship of a New Story är mötesplatsen som ger dig och andra engagerade personer möjlighet att skapa dialog kring framtidsfrågor.

För att skapa ett hållbart samhälle är nyckeln kommunikation baserat på en spelplan där olika aktörer och perspektiv hittar gemensamma uttryck, vilket både ger förståelse och möjlighet att vara delaktig i processen. Vi vet samtidigt att kreativitet, divergent tänkande och nya sätt att se på saker underlättar diversifierade grupper och olika perspektiv. ”Olika” blir i denna kontext önskvärt.

I Emprogage har vi en stark önskan att lära av andra som gjort liknande och samtidigt bidra med tankar och erfarenheter vi har och skapar. Vi ser att fler och fler aktörer redan har delar av kretsloppsekonomin men hur kopplar vi dem samman på ett smart sätt? Detta är en av de stora fördelarna vi ser med CirEko såsom medlemsorganisation – en möjlighet till lärande, testbäddar och innovation. Ett sätt att hitta andra för att verka tillsammans.

Janeth Andersson leder samtal kring cirkularitet i tankesmedjan Life Catalyst
Janeth Andersson leder samtal kring cirkularitet i tankesmedjan Life Catalyst där vi kopplar olika initiativ, perspektiv och nätverk med fokus på livsmedel för att inspirera och engagera kring Agenda 2030, cirkularitet och grön omställning. Ett sätt att få nya idéer och kontakta likväl som att nästa steg i redan påbörjat initiativ. Life Catalyst tänker nationellt agerar regionalt och drivs av Foodhive, Folkuniversitetet och Emprogage och organiserar i Emprogage cellstruktur.

Vi arbetar gärna tillsammans med många olika aktörer. Genom att pröva nya mötessätt och skapa naturliga diversifierade sammanhang skapas möjlighet för en dialog som inte sker i den vardag vi just nu har. Genom att inkludera mångas behov i en process kommer också rätt innovativa spetskompetens och de som vill förändras, att skapa en dialog.

Tillsammans
I Emprogage har vi formulerat ett arbetssätt och en metodik som bygger på begreppet tillsammans. Denna metodik använder vi för all initiering såsom säljprocess, innovation, affärsmodulering, projektstart mm.

Tillsammans med CirEko och det stora nätverket av organisationer och personer som ser cirkularitet som en väg fram kan vi göra skillnad här och nu. Att återföra olika flöden i allt ifrån produktion och material till kommunikation och idéer. För att öka cirkulariteten krävs än mer samverkan och samskapande!

Låt oss skapa framtiden tillsammans!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska Fält ÄR märkta *